Ծառայություններ

Աուդիտ,

Ակտիվների և պարտավորությունների և իրավաբանական անձի բաժնետոմսի (փայի, բաժնեմասի և այլ մասնակցության) գնահատում.

Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն.

Հաշվապահական, տնտեսագիտական, ֆինանսական, հարկային, կառավարչական և իրավաբանական խորհրդատվություն.

Գործարար ծրագրերի կազմում. այդ թվում՝ ենթակառուցվածքների ոլորտներում,

Հաշվապահական հաշվառմանը, աուդիտորական գործունեությանը,

ֆինանսներին, տնտեսագիտությանը, հարկերին, տուրքերին և այլ պարտադիր վճարներին առնչվող գործունեության հետ կապված մասնագիտական փորձաքննության իրականացում.

ՀՀ տարբեր ենթակառուցվաքներում ինստիտուցիենալ հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ, հայեցակարգերի, ռազմավարությունների և իրավական ակտերի նախագծերի կազմում,

Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում ու հաշվարկում.

Մասնագիտական դասընթացներ՝ միջազգային Ֆինանսական հաշվետվության ստանդարտները (ՄՖՀՍ/IFRS) կիրառելու, հաշվապահական հաշվառումը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու և վարելու վերաբերյալ:

Հաշվապահական հաշվառման ներդրում, վերականգնում և վարում, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում.

Հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրերի ներդրում, ուսուցում և սպասարկում