Նորություններ

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին

Օրենքներ

Հոդված 27.  Ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակայնությունը 1. Բոլոր կազմակերպությունները և խմբերը, բացի փոքր կազմակերպություններից և խմբերից ու միկրոկազմակերպություններից, պարտավոր են տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակել: 2. Կազմակերպությունը և խումբը, որոնց տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ենթակա են հրապարակման, պարտավոր են դրանք հրապարակել մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունիսի 30-ը, իսկ միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները...

Continue Reading

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին

Օրենքներ

Հոդված 26. Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը 1. Պարտադիր աուդիտի ենթակա են հետևյալ կազմակերպությունների և խմբերի ֆինանսական հաշվետվությունները. 1) hանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպությունները և խոշոր կազմակերպությունները. 2) միջին կազմակերպությունները. 3) խումբը, որի մայր կազմակերպությունը հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպություն է, և խոշոր խմբերը. 4) միջին խմբերը: 2. Բացի սույն հոդվածի 1-ին մասում...

Continue Reading

Ներքին աուդիտոր

Կարիերա

ՊԻ ԿԱ ԷՖ ԱՈՒԴԻՏ ՍԵՐՎԻՍ ՍՊ ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում ներքին աուդիտորի որակավորում ունեցող մասնագետների: Խնդրում ենք համապատասխան մասնագետներին ուղարկել ձեր ինքնակենսագրականները մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին՝ audit@pkfarmenia.com

Continue Reading

Միջին և խոշոր կազմակերպությունների պարտադիր աուդիտ

    Թույլ տվեք տեղեկացնել, որ համաձայն «Հաշվապահական Հաշվառման Մասին » ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող, խոշոր, միջին կազմակերպությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ենթակա են պարտադիր աուդիտի: Մեր Ընկերությունը 01.02.2019 թվականից հանդիսանում է PKF International միջազգային աուդիտորական ցանցի անդամ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս  մեր հաճախորդներին մատուցել առավել...

Continue Reading

PKF International-ի հավաքը Երևանում

Սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ից 12-ը Երևանում տեղի ունեցավ PKF միջազգային ցանցի եռօրյա հավաքը: Հավաքին մասնակցում էին 10 երկրների ներկայացուցիչներ: Հավաքի ընթացքում հիմնականում քննարկվեցին որակի վերահսկողության ստանդարտների և ISA 220-ի փոփոխությունները: PKF Հայաստանի հիմնադիր տնօրեն՝ Գոռ Դավթյանը մանրամասն ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության բիզնես միջավայրը: PKF միջազգային աուդիտորական  ցանցի անդամները այցելեցին Մատենադարան:...

Continue Reading

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենքներ

Հոդված 84. Ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան աուդիտը 1. Ներդրումային ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը յուրաքանչյուր տարի պետք է ենթարկվի աուդիտորական ստուգման՝ աուդիտն իրականացնող անձի կողմից: Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել ներդրումային ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձին ներկայացվող այն չափանիշները, որոնց համապատասխանելու դեպքում աուդիտն իրականացնող անձը կարող է...

Continue Reading
  • 1
  • 2