Օրենքներ

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին

Օրենքներ

Հոդված 27.  Ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակայնությունը 1. Բոլոր կազմակերպությունները և խմբերը, բացի փոքր կազմակերպություններից և խմբերից ու միկրոկազմակերպություններից, պարտավոր են տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակել: 2. Կազմակերպությունը և խումբը, որոնց տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ենթակա են հրապարակման, պարտավոր են դրանք հրապարակել մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունիսի 30-ը, իսկ միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները...

Continue Reading

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին

Օրենքներ

Հոդված 26. Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը 1. Պարտադիր աուդիտի ենթակա են հետևյալ կազմակերպությունների և խմբերի ֆինանսական հաշվետվությունները. 1) hանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպությունները և խոշոր կազմակերպությունները. 2) միջին կազմակերպությունները. 3) խումբը, որի մայր կազմակերպությունը հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպություն է, և խոշոր խմբերը. 4) միջին խմբերը: 2. Բացի սույն հոդվածի 1-ին մասում...

Continue Reading

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենքներ

Հոդված 84. Ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան աուդիտը 1. Ներդրումային ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը յուրաքանչյուր տարի պետք է ենթարկվի աուդիտորական ստուգման՝ աուդիտն իրականացնող անձի կողմից: Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել ներդրումային ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձին ներկայացվող այն չափանիշները, որոնց համապատասխանելու դեպքում աուդիտն իրականացնող անձը կարող է...

Continue Reading